ร้านโง้ว ฮวด หยู
เลขที่ 172 เวิ้งนาครเขษม ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 9 แขวงบ้านบาตร, เขตสัมพันธ์วงศ์, กรุงเทพฯ 10100
TEL : (02) 222 - 5571 , (02) 622 - 4466 FAX : (02) 224 - 7649 E-MAIL : ngowhuatyoo@gmail.com